پیشگامان فراساحل مبین - دامنه فعالیت ها
  • Change Language: English (en)
  • کدپستی: 1998798337
  • تلفن: (+98) 21 22381867

دامنه فعالیت ها

شرکت پیشگامان فراساحل مبین توانایی ارائه کلیه سرویس های ذیل را در قالب فعالیتهای فوق دارا میباشد:

  • 1-کلیه عملیات ساخت خطوط لوله شامل جوشکاری، هیدروتست، تستهای غیرمخرب و غیره
  • 2-ساخت اسپول در کارگاه
  • 3-ساخت و نصب سازه های فلزی انتقال خطوط لوله
  • 4-جوشکاری زیر آب
  • 5-نصب تجهیزات ثابت و دوار
  • 6-تهیه نقشه های کارگاهی جهت ساخت
  • 7-نظارت بر ساخت و اجرا