پیشگامان فراساحل مبین - استراتژی
  • Change Language: English (en)
  • کدپستی: 1998798337
  • تلفن: (+98) 21 22381867

استراتژی

استراتژی شرکت پیشگامان فراساحل مبین سودآوری پایدار در کنار افزایش رضایتمندی کارفرمایان میباشد که با انجام رویکردهای ذیل به آن نائل گشته است.
1-    ارائه خدمات با قیمت و شرایط پرداخت رقابتی
2-    ارائه خدمات با کیفیت مطلوب و مورد نظر کارفرما


3-    تامین پایدار و تحویل به موقع پروژه
4-    توسعه خدمات قابل ارائه به کارفرمایان با تاکید بر مکانیزه کردن حداکثری محصولات
5-    پاسخگویی و ارائه اطلاعات و راهنمایی های فنی و تجاری برای کارفرمایان
که اجرای موارد فوق افزایش رضایتمندی کارفرما را به ارمغان آورده ، همچنین با مدیریت هزینه ها و بهای تمام شده خدمات ، بهره وری شرکت ارتقا یافته که با سرمایه گذاری صحیح و مدیریت دارایی ها باعث رشد درآمد شرکت خواهد شد.
مجموع موارد فوق منتج به یک سودآوری پایدار برای شرکت خواهد بود.