پیشگامان فراساحل مبین - سیستم مدیریت یکپارچه
  • Change Language: English (en)
  • کدپستی: 1998798337
  • تلفن: (+98) 21 22381867

سیستم مدیریت یکپارچه

سیستم مدیریت یکپارچه

سیستم مدیریت یکپارچه
شرکت پیشگامان فرا ساحل مبین جهت دستیابی به عملکردی در سطح استاندارد شرکت های نفت و گاز داخلی و خارجی نیاز به رعایت اصول کار در رابطه با محیط کار پرسنل ، تعامل با کارفرمایان با سلایق مختلف ، نحوه برخورد با تامین کننده گان لوازم مصرفی و همچنین تامین نیاز های پرسنل مجموعه خود نیازمند بدست آوردن تاییدیه هایی از مراجع معتبر داخلی و خارجی میباشد لذا جهت نیل به اهداف ذکر شده با پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه این مهم را ممکن ساخته است.


فعالیتهای انجام گرفته در این شرکت جهت نیل به اهداف فوق به شرح ذیل میباشد:
1-    ارائه گزارش های روزانه، هفتگی و ماهانه به جهت ایجاد اطمینان کارفرمایان از عملکرد شرکت
2-    سیستم نگهداری و پایش مدارک و مستندات پروژه جهت دسترسی آسان و پیگیری آنها
3-    اعلام گزارش کار روزانه پیشرفت پروژه و موانع و مشکلات موجود
4-    تدوین خط مشی شرکت و هدف گذاری های کلی شرکت
5-    جلوگیری از دوباره کاری ها و تعیین اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
6-    کنترل عملکرد واحد ها با توجه به مبانی تعریف شده برای هر کدام
7-    تدوین چک لیست های مغایرت گیری از شاخص های تعیین شده در هر واحد
8-    ایجاد واحد مدیریت پروژه جهت اولویت گذاری پروژه ها و نیز تخصیص منابع به پروژه ها و همچنین نظارت بر عملکرد واحدها
شرکت پیشگامان فراساحل مبین با اجرای موارد فوق و سرلوحه قرار دادن اصل مشتری مداری در صدد است تا رضایتمندی کارفرمایان خود را از زمان عقد قرارداد تا تحویل نهایی پروژه بدست آورد