پیشگامان فراساحل مبین - تضمین کیفیت
 • Change Language: English (en)
 • کدپستی: 1998798337
 • تلفن: (+98) 21 22381867

تضمین کیفیت

 • وظایف واحد تضمین کیفیت

  1. آماده سازی و بروزرسانی رویه های کیفیت پروژه ها
  2. آماده سازی و بروزرسانی مستندات سیستم مدیریت کیفیت
  3. ارزیابی اولیه ، حین اجرای کار و اتمام پروژه در حوزه های خدمات ارائه شده
  4. برنامه ریزی و تهیه چک لیست های سیستم مدیریت یکپارچه و رفع موانع آن
  5. انطباق خواستهای کارفرمایان در چهارچوب قرارداد فیمابین با خدمات ارائه شده و جلب رضایت آنها
  6. بهبود کیفیت خدمات ارائه شده با در نظر گرفتن زمان و هزینه آن
  7. آموزش پرسنل شرکت در جهت انطباق با استانداردهای خواسته شده از سوی کارفرمایان
  8. بازنگری سالانه سیستم مدیریت کیفیت و نظارت بر آن
  9. مدیریت و ارزیابی دقیقتر بر عملکرد واحد ایمنی و پرسنل
  10. شناسايي خطرات و ايجاد كنترل‌هايي براي مدیریت آنها
  11. کاهش حوادث كاري و بيماري و کاهش هزينه‌هاي مربوطه
  12. برانگيزش كاركنان با شرایط كاري بهتر و ايمن‌تر